Permaculture Design Course – Jan Bang

16 - 21 June 2020

Del 2 (ikke åpent for nye – send oss en melding om du er interessert i å være med en annen gang).

(English text further down)

Permakultur grunnkurs (PDC) med Jan Bang 

Dette kurset er det internasjonale anerkjente Permaculture Design Course (PDC), og de som fullfører kurset får et sertifikat som gjelder over hele verden. Dette sertifikatet vil være en klar styrke og fordel hvis du ønsker å arbeide for en bærekraftig livsstil, som et supplement til annen relevant utdannelse, eller om du ønsker f eks å arbeide gjennom nettverk som woof, camphill eller workaway.


Permakultur – Hva er det?

Permakultur er et helhetlig planleggingssystem basert på å arbeide med, ikke mot naturen. Dette betyr å lage sammenhengende systemer hvor hver enkelt del har flere funksjoner og hvor hver enkelt funksjon er ivaretatt av flere deler. Et stabilt og vedvarende system. Permakultur brukes i dag som planleggingsredskap over hele verden og knytter seg alltid til lokale ressurser, mulighetene til dyrking, og å dekke grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk.

Ordet er en forkortelse for ”permanent agriculture” eller vedvarende jordbruk. I den senere tid har ordet også blitt brukt til å omfatte permanent kultur generelt, altså ett mye videre spekter av den menneskelige aktiviteten. Hovedmålet med Permakultur er å skape stabile produktive økosystemer, som fungerer og som er i pakt med naturen. For å oppnå dette har Permakultur en del retningslinjer og planleggingssystemer.

Permakultur inneholder også en grunnleggende livs-etikk som tilkjennegir den indre verdien i hver en levende ting. Et tre er noe av verdi i seg selv, selv om det ikke har økonomisk verdi for oss. At det lever og fungerer er det som er av betydning. Det ivaretar sin oppgave i naturen med å resirkulere biomasse, produsere oksygen, beskytte små dyr, bygge opp jorden osv.

Permakultur etikk er en moralsk overbevisning i forhold til det å overleve på planeten vår. I Permakultur snakker vi om tredelt etikk: omsorg for jorda, omsorg for mennesket og fordeling av overskuddstid, penger og materielle ting i forhold til dette.

Global Ecovillage Network, som er inspirator til Norske Økosamfunns Forening, ble stiftet i 1995 av en gruppe Permakulturlærere og designere. De fleste ecovillages eller økolandsbyer bruker Permakulturdesign som verktøy når de planlegger sine økosamfunn.

Norsk Permakulturforening er del av et internasjonalt nettverk som jobber med bærekraftig utvikling i praksis.

Permakultur ble som begrep skapt i Australia, av Bill Mollison. Han hadde en visjon om skoger av mat, og bruker begrepet om en metode for planlegging og drift av menneskeskapte økosystemer hvor vi kan høste av et naturlig overskudd.


Kurset holdes over 2 langhelger i 2020: 

19.-24  mai Kurs 1, starter kl. 16.00 19. mai, ferdig til lunsj 24. mai,
16.-21. juni Kurs 2, starter kl. 11.00 16. juni, ferdig til lunsj 21. juni

Det blir program fra 09 00 til 13 00 og  fra 14 00 til 18 00, onsdag – lørdag (fra 11.00 tirsdag). Søndag avsluttes med lunsj. Kveldene er ikke obligatoriske og settes av til film, oppfølging av dagen og / eller tid til individuell eller gruppe arbeid. Vi prøver å få til minst en tur ut hver dag, delvis observasjon og undervisning, delvis praktisk arbeid. Programmet kan endres i løpet av kurset.


Pris
11.000,-
Prisen inkluderer kurs og måltider over to samlinger. Lunsj og middag (tirsdag – lørdag) og lunsj søndag.

Overnatting
Delt rom i delt hytte, 5 netter (tirs-søn) koster 1.350,- per helg * (ankomst mandag, én ekstra natt er prisen 450,-)
Enkeltrom i delt hytte,  koster 2.250,- *
Teltplass koster 450,- per helg (FULLT, pga. regler i forbindelse med korona)
* Pga av nye regler må du leie sengesett fra oss 120,- og ha frokost i hovedhuset til 250,- (enkel frokost; grøt, frukt, te/kaffe)

Påmelding
Meld deg på ved å fylle ut skjemaet på denne side.
For å bekrefte din plass ber vi deg betale et depositum på 1.000 kroner.
Resten av avgiften må betales innen 14. april. Overnatting kan betales ved ankomst før hver helg.

Språk
Kurset vil bli holdt på norsk om alle deltagere er norske. Hvis ikke, vil det bli holdt på både engelsk og norsk. Om engelsk er en utfordring for deg, fint om du gir oss beskjed.


Hvem er kurset for? 
Kurset egner seg for alle som vil fordype seg i økologisk tenkning, for de som vil planlegge sine hus, hager eller småbruk, for de som vil skape en mer miljøvennlig livsstil, og også for de som vil delta i et økosamfunnsprosjekt.


Kursleder: Jan Martin Bang

Jan Martin Bang har Bachelor i arkeologi, filosofi og geografi. Han var tidligere sekretær i Norsk Permakultur Forening og har vært aktiv i økolandsbymiljøet i Norge. Han er styreformann i Norske Økosamfunns Forening og er fortsatt i styret i Norsk Permakultur Forening. Han skrevet flere bøker, de to siste: kom ut i 2015: ”Permaculture – A Spiritual Approach” og ”Permaculture – A Student’s Guide to the Theory and Practice of Ecovillage Design”. Les mer. 

Les mer: www.permakulturisten.com


Program for helgene:

På kurset vil vi gå gjennom bl.a. dette:
• Hva er Permakultur?
• Permakultur design verktøy.
• Kart, hvordan lese landskap. Tankekart.
• Økosystemer og levende kretsløp.
• Design prosessen.
• Tankeøvelser, flere design verktøy.
• Andelslandbruk. Mat dyrking for felleskapet.
• Jordstruktur. Jorddekke, kompost
• Planter og fotosyntese.
• Vann i landskapet. Vannkilder og samling.
• Vannrensing på biologiske måter. .
• Biodynamisk og økologisk jordbruk.
• Storskala Permakultur. Holistisk jordforvaltning, Savory Institute.
• Energi kilder. Alternative energi kilder.
• Bioenergi, ukonvensjonelle kilder.
• Hus design og byggeteknikker.
• Vann, energi og oppvarming, sosiale og åndelige forhold.
• Sunne hus og hager. Skjerming, trær og jordvoller
+ mye mer
• Ulike husløsninger, fra lavvo og gammer til ”Earthships” halmhus og ”Tiny Houses”.

I tillegg vil en jobbe med flere egne prosjekter.

Kurset arrangeres i samarbeid med Norsk Permakulturforening www.permakultur.no og med Norske Økosamfunns Forening (NØF) Global Ecovillage Network ( GEN) Norway

www.okosamfunn.no

post@okosamfunn.no

 


Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med Jan Bang


There are as many definitions of Permaculture as there are Permaculture Designers. Here are a few:

Permaculture is revolution disguised as organic gardening. “ – Mike Feingold, England.

Permaculture, originally ‘Permanent Agriculture’ and now taken to mean Permanent Culture, is often viewed as a set of gardening techniques, but it has in fact developed into a whole design philosophy, and for some people a philosophy for life. Its central theme is the creation of human systems, which provide for human needs, but using many natural elements and drawing inspiration from natural ecosystems. Its goals and priorities coincide with what many people see as the co-requirements for sustainability.”– Emma Chapman, England.

Permaculture is about designing sustainable human settlements. It is a philosophical and practical approach to land use integrating microclimate, functional plants, animals, soils, water management and human needs into intricately connected, highly productive systems. Permaculture means thinking carefully about our environment, our use of resources and how we supply our needs. It aims to create systems that will sustain not only for the present, but also for future generations. The idea is one of cooperation with nature and each other, of caring for the earth and people and presenting an approach to designing environments that have the diversity, stability and resilience of natural ecosystems, to regenerate damaged land and preserve environments which are still intact. Permaculture is right design based on environmental ethics. It is being used throughout the world to plan buildings, farms, gardens, and villages, and has been used for business, industrial, organizational, social and educational planning.”
– Jan Martin Bang, Israel.

Permaculture is a permanent, self-sustaining system of agriculture, adaptable to both urban and rural situations, designed to produce an efficient, low maintenance, optimally productive integration of trees, plants, animals, structures and human activities within specific environments. The ultimate goal is ecological stability and diversity in a system designed for conservation of soil, water, energy and all other natural resources. Essentially it is common sense design inspired by ecology.”
– Crystal Waters Permaculture Village, Australia.

Permaculture is an ethical and holistic design tool for radically efficient engineering of human settlements.”
– Alex Cicelsky (Kibbutz Lotan)


Permaculture Design Course (PDC) 
This course is internationally recognized and those who complete the course receive a certificate that is valid worldwide. This certificate will be a clear strength and benefit if you want to work for a sustainable lifestyle, as a supplement to other relevant education, or if you want to work, for example, through networks such as woof, camphill or workaway.

Permaculture – what is permaculture?
Permaculture is a comprehensive planning system based on working with, not against nature. This means creating continuous systems where each part has several functions and where each function is taken care of by several parts. A stable and persistent system. Permaculture is used today as a planning tool around the world and is always linked to local resources, the potential for cultivation, and to meet basic human needs with the least possible use of resources. The main goal of Permaculture is to create stable productive ecosystems, which function and are in harmony with nature. To achieve this, Permaculture has a number of guidelines and planning systems.

The word is short for “permanent agriculture” or sustainable agriculture. More recently, the term has also been used to encompass permanent culture in general, that is, a much wider range of human activity. The main goal of Permaculture is to create stable productive ecosystems, which function and are in harmony with nature. To achieve this, Permaculture has a number of guidelines and planning systems. Permaculture also contains a basic ethics of life that embodies the intrinsic value of each living thing. A tree is something of value in itself, even though it has no economic value to us. That it lives and works is what matters. It fulfills its task in nature with recycling biomass, producing oxygen, protecting small animals, building up the soil, etc.

Permaculture ethics is a moral conviction of survival on our planet. In Permaculture we talk about three ethics: caring for the earth, caring for man and distributing excess time, money and material things in relation to this. designers. Most ecovillages or eco-villages use Permaculture design as a tool when planning their ecosystems. The Norwegian Permaculture Association is part of an international network working on sustainable development in practice. Permaculture was created in Australia by Bill Mollison. He had a vision of forests of food, and uses the concept as a method for planning and operating man-made ecosystems where we can reap a natural surplus.

 


The course is held over 3 weekends in 2020:

19th -24th May – Course 1, starts at 16.00 19th May, ready by lunch 24th
16th – 21st June – Course 2, starts at 11.00 !6th June, ready by lunch 21st June

There will be a program from 09.00 to 13.00 and from 14.00 to 18.00, Tuesday – Saturday. Sunday the program ends with lunch. The evenings are not mandatory and are set aside for film, follow-up of the day and / or time for individual or group work. We try to get at least one trip out every day, part observation and teaching, part practical work. The program can be changed during the course.

 


Price 
The course incl. lunsj & dinner (Tuesday – Saturday) and lunch Sunday, cost. 11.000 NOK.

Accomodation
Shared room in shared cabin, 5 nights is 1350 NOK* per weekend.  (For extra night the price is 450 NOK)
Single room in shared cabin,  the price is 2250 NOK*
Tent is 450 NOK per weekend. (FULL because of rules related to corona).
* Because of new rules if you stay in the cabin you need to rent bedlinen from us 120 NOK and have breakfast in the main house 250,- NOK (simple breakfast porridge and fruit / tea/coffee).

Booking
If you want to join you need to pay a deposit of 1.000 NOK.
Book your place by filling out the form on this page and we will send you an invoice.
The rest of the fee needs to be paid by 14 th April.
Accomodation can be paid on arrival for each weekend.


Who is the course for?
The course is suitable for anyone who wants to immerse themselves in ecological thinking, for those who want to plan their houses, gardens or small farms, for those who want to create a more environmentally friendly lifestyle, and also for those who want to participate in an eco-community project.


Course leader:
Jan Martin Bang holds a Bachelor of Archeology, Philosophy and Geography. He was previously secretary of the Norwegian Permaculture Association and has been active in the eco-village environment in Norway. He is chairman of the board of the Norwegian Ecosystem Society and is still on the board of the Norwegian Permaculture Association. He has written several books, the last two: published in 2015: “Permaculture – A Spiritual Approach” and “Permaculture – A Student’s Guide to the Theory and Practice of Ecovillage Design”. Read more. Read more here.


On the course we will go through this:
• What is Permaculture?
• Permaculture design tools
• Maps, how to read landscapes. Mind maps
• Ecosystems and living cycles.
• The design process
• Thinking exercises, several design tools
• Soil structure. Soil, compost
• Plants and photosynthesis
• Landscape water. Water sources and collection.
• Biodynamic and organic farming
• Large scale Permaculture. Holistic Land Management, Savory Institute
• Energy sources. Alternative energy sources.
• Bioenergy, unconventional sources.Bioregions and transport
• House design and construction techniques. Land and zones, use of materials
• Water, energy and heating, social and spiritual conditions
• Healthy houses and gardens. Shielding, trees and earth walls
• Various house solutions, from lavvo and gutter to “Earthships” straw houses and “Tiny Houses”.
+ much more!
In addition, one will work on several own projects.


Questions?
You are welcome to connect with  Jan Bang

  Want to join next time, if it happens at Dharma Mountain?

  * Please fill out all fields:

  Name*

  Email*

  Melding

  Nettside Design av Akatombo