Sessions

Dharma Massage & Sessions

During groups and retreats we offer holistic massage and some times other sessions. 
We recommend you to book before you come, to see which terapist and which sessions we can offer you.

Under grupper og retreater tilbyr vi holistisk massasje og av og til andre typer behandlinger. Vi anbefaler at du bestiller time før du kommer.Holistic Massage
A relaxing, energy-rewarding and beneficial massage for the whole body, where we use different techniques suitable to your individual needs. (60 min)

Helhetsmassasje
En avslappende, energi-givende og velgjørende massasje for hele kroppen, hvor det brukes forskjellige teknikker tilpasset ditt individuelle behov. (60 min)

875 NOK (60 min)

 


Transmutation Therapy
This is a treatment technique that, by sensitive touch, activates the natural self-healing forces we all have. By soft and precise touching of tissues and bones, tensions and limitations are discovered and released. This therapy form can relieve physical and / or mental tensions, act as pain relief, strengthen the immune system, support self-healing and provide deep relaxation.  (60 min)

Transmutation Therapy
Dette er en behandlingsteknikk som ved sensitiv berøring aktiverer de naturlige selvhelbredende kreftene vi alle har. Ved myk og presis berøring av bindevev og skjelett kan spenninger og blokkeringer oppdages og frigjøres. Denne terapiformen kan løse opp fysiske og / eller mentale spenninger, virke smertelindrende, styrke immunforsvaret, støtte selvhelbredelse og gi dyp avslapning. 60 min

875 NOK (60 min)


Reiki
Reiki is a Japanese technique of stress reduction and relaxation that also promotes natural healing. It is done by putting your hands on selected areas. Reiki is based on the philosophy that a “life force energy” flows through us and keeps us alive. If one’s life force is low, we are more likely to get sick or feel stressed. If it is high, we have a better basis for being happy and healthy. Reiki treats the whole person including body, emotions, mind and spirit and creates many beneficial effects that include relaxation and feelings of peace, safety, harmony and well-being.

Reiki
Reiki er en japansk teknikk for stressreduksjon og avslapning som også fremmer naturlig heling. Det gjøres ved å legge hendene på utvalgte områder.  Reiki er basert på filosofien om at en  “livskraftenergi” strømmer gjennom oss og holder oss i live. Hvis ens livskraft er lav, er det mer sannsynlig at vi blir syke eller føler oss stresset.  Dersom den er høy har vi et bedre grunnlag  til å være lykkelige og sunne. 
Reiki behandler hele personen inkludert kropp, følelser, sinn og ånd og skaper mange gunstige effekter som inkluderer avslapning og følelser av fred, sikkerhet, harmoni og velvære.

875 NOK (60 min)


Bach flower medicine
Bach flower medicine was created by the English doctor Edward Bach in the 1930s. It is used to balance our emotions, helping us to feel inner harmony. The system consists of 38 essences for various emotions, such as fear, shock, loneliness, insecurity, irritation, stress and anxiety. The floral essences raise awareness, so we can come into contact with our own inherent forces. For example, they can help us make decisions, feel calm, stabilize emotions, gain clarity and find joy in life. Through conversation, we arrive at which essences to use, and a mixture is made on a bottle, which lasts for 3 weeks.

Bach blomstermedisin
Bach blomstermedisin ble skapt av den engelske legen Edward Bach i 1930-årene. Den benyttes til å balansere våre følelser, og hjelper oss til å føle indre harmoni. Systemet består av 38 essenser for ulike følelser, som for eks. frykt, sjokk, ensomhet, usikkerhet, irritasjon, stress og uro. Blomsteressensene løfter bevisstheten, så vi kan komme i kontakt med våre egne iboende krefter. For eks. kan de hjelpe oss til å ta beslutninger, kjenne ro, stabilsere følelser, få klarhet og å finne livsglede. Gjennom samtale kommer vi fram til hvilke essenser som skal brukes, og det lages en blanding på en flaske, som varer i 3 uker.

750 NOK (45 min)
Male – female energywork
Getting to know your inner male and female can help you understand and discover yourself in new ways – and how your outer world is reflecting your inner. In the session we use energy reading as a base, followed by different counseling techniques. A session last for about 1,5 hour. You can bring any issue that is up for you right now whether it is related to work, relationship, or other aspects of your life. This work offers both the inner man and inner woman a chance to follow their own natural flow of energy and be happy together.This work is based on the Star Sapphire Energywork developed by  Sagarpryia DeLong under the guidance of Osho.

Maskulin – feminin energi arbeid 
Å bli kjent med din indre mann og kvinne kan hjelpe deg å forstå og oppdage deg selv på nye måter – og hvordan din ytre verden gjenspeiler din indre. Vi bruker energi lesing som et grunnlag for sesjonen , etterfulgt av forskjellige rådgivningsteknikker. En sesjon varer i omtrent 1,5 timer. Du kan ta ethvert problem som er oppe for deg akkurat nå, enten det er relatert til arbeid, forhold eller andre aspekter av livet ditt. Dette arbeidet gir både den indre mannen og den indre kvinnen en sjanse til å følge sin egen naturlige energistrøm og være lykkelig sammen. Dette arbeidet er basert på Star Sapphire Energywork utviklet av Sagarpryia DeLong under veiledning av Osho. 

1250 NOK (90 min)

 


Book you session to +47 94 89 10 10 0r send us an e-mail: welcome@dharmamountain.com

Bestill din time: telefon 94 89 10 10 eller send en mail: welcome@dharmamountain.com

Nettside Design av Akatombo